Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ sáu, 24/04/2020, 14:25 PM

Hạnh nguyên và sám hối Quan Thế Âm

Trì niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm là phương pháp tu tập, quán chiếu cuộc đời để thấy rõ được bản chất thực hư của nó nên mỗi hành giả tự độ mình vượt qua các khổ đau đang có mặt.

Từ bi, tình thương, Bồ Tát trong mỗi người

Hạnh nguyên và sám hối Quan Thế Âm  3

KINH HẠNH NGUYỆN QUÁN THẾ ÂM VÀ NGHI THỨC SÁM HỐI

NGUYỆN HƯƠNG

Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.

Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.

Nam mô Thánh đức Bồ tát Quán Thế Âm tác đại chứng minh.

Hương giới, hương định, cùng huệ hương.

Hương giải thoát, giải thoát tri kiến.

Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới.

Cúng dường Tam bảo khắp mười phương. 

Nam mô Bồ tát hương cúng dường. (3 lần)

Hôm nay là ngày …, tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài tác lễ sám hối cầu an, tụng kinh hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm, cung kính bậc thầy ba cõi, chí tâm, chính thành cầu xin sám hối tất cả tội lỗi cố ý hay vô tình đã tạo ra trong quá khứ cũng như hiện tại hết thảy đều được tiêu trừ. Cúi mong Tam Bảo thường ở mười phương quang giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành của chúng con, khiến chúng con oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho Chánh pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi, người người từ bỏ tham giận, si mê, tưới tẩm từ bi, hạnh phúc, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, làm lành lánh dữ, thế giới dứt nghiệp binh đao, muôn loài an vui giải thoát.

Tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài đồng sám hối cầu siêu, hồi hướng cho các hương linh, vong linh, các oan hồn uổng tử được thính Pháp nghe Kinh, được thừa tư công đức, phát tâm tỉnh giác, lìa khổ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, tin cõi Phật an vui.

Khắp nguyện kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

CA NGỢI TAM BẢO

Phật là đấng giác ngộ mình,

Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời.

Từ bi, trí tuệ rạng ngời,

Là thầy ba cõi trời người xưa nay.

Pháp là phương thuốc diệu thay,

Chữa lành bệnh khổ muôn loài chúng sinh.

Như vầng trăng sáng lung linh,

Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.

Tăng là những bậc chân tu,

Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi.

Thấm nhuần trí tuệ từ bi,

Độ đời thoát khỏi tham, si, khổ sầu.

Nam mô hoan hỷ tạng Bồ tát. (3 lần)

 

TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh.

Đại hỷ đại xả cứu muôn loài.

Tướng đẹp sáng ngời cùng trang nghiêm.

Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

 

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) O

 Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) O

 Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) OO

 Bắt đầu vô chuông mõ: 1 tiếng chuông, 3 tiếng mõ; 1 tiếng chuông, 1 tiếng mõ; 1 tiếng chuông, 1 tiếng mõ; 1 tiếng chuông, 5 tiếng mõ.

 

TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

 Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn

Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp

Nay con nghe thấy xin trì tụng

Nguyện hiểu chân Kinh nghĩa nhiệm mầu

Nam mô khai Pháp tạng Bồ tát. (3 lần)

 

SÁM CẦU NGUYỆN QUÁN THẾ ÂM

 Con quỳ lạy Phật chứng minh,

Với lòng thành kính tụng Kinh, nguyện cầu.

Cầu cho người vật hiện tiền,

Muôn loài thoát khổ, bình yên, an lành.

Mười hai nguyện lớn Quan Âm,

Phát tâm vào đời để độ chúng sinh.

Lòng thành tín nữ, thiện nam,

Cùng nhau niệm Phật, ăn chay làm lành.

Quan Âm xem xét, lắng nghe,

Cứu người chìm nổi lênh đênh sông dài.

Hãy mau niệm Đức Quán Âm,

Tai qua nạn khỏi, hiểm nguy không còn.

Người người bị lửa đốt thiêu,

Niệm danh Bồ tát hóa ra sen vàng.

Biển to, sóng lớn chìm thuyền,

Niệm danh Bồ tát sóng to hết liền.

Yêu tinh, ma mị, điên khùng,

Niệm danh Bồ tát bình yên cõi lòng.

Vào rừng, thú dữ chực chờ,

Niệm danh Bồ tát chúng liền tránh xa.

Bị tù, bị tội khảo tra,

Niệm danh Bồ tát hết cơn nguy nàn.

Bị trù, bị yếm mê man.

Niệm danh Bồ tát tâm thần sáng trong.

Quán Âm nguyện lớn vào đời,

Tùy duyên cứu khổ, rãi ban phước lành.

Nương theo Bồ tát Quán Âm,

Thấy mình thể nhập cũng y như Ngài.

Tay cầm bình nước Tịnh bình,

Tay cầm nhành liễu ung dung vào đời.

Cam lồ chan rãi khắp nơi,

Vui tươi, mát mẻ chúng sinh muôn loài.

Quán Âm thị hiện vào đời,

Giúp người thoát khổ, an vui lâu dài. OO

Hạnh nguyên và sám hối Quan Thế Âm 2

Hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm 

PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH

 Lạy đấng thầy ba cõi

Quy mạng Phật mười phương

Nay con phát nguyện lớn

Thọ trì Kinh Hạnh Nguyện

Bồ tát Quán Thế Âm.

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ muôn loài

Nguyện cho người thấy nghe

Đều phát tâm Bồ đề

Sống an vui, giải thoát.

Nam mô Phật bổn sư Thích ca Mâu ni. (3 lần) O

 

KINH HẠNH NGUYỆN BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Tôi nghe như vầy. Có vị Bồ tát, hiệu Vô tận Ý, ở trong pháp hội, hoa sen chánh pháp, chấp tay bạch Phật, cung kính thưa rằng: Bạch đức Thế tôn, ngài Quán Thế Âm, do nhân duyên gì, được danh hiệu ấy? - Này Vô Tận Ý! Này các Bồ tát! Nếu có muôn ức, các loài chúng sinh, chịu nhiều khổ nạn, khi nghe được tên, Bồ tát Quán Âm, một lòng xưng danh, thọ trì miên mật, đều được an vui, giác ngộ giải thoát. O

Nếu ai bất hạnh, bị lửa đốt thiêu, xưng niệm Quán Âm, nhờ sức oai thần, lửa chẳng đốt cháy. Lại nếu có người, bị nước cuốn trôi, niệm danh Bồ tát, nhờ sức oai thần, liền đến chỗ cạn. Nếu ai đi thuyền, để tìm châu báu, vàng bạc lưu ly, trân châu mã não, hỗ phách xà cừ, san hô ngọc quý, lênh đênh biển lớn, giông gió cuốn trôi, vào nước La sát, thì nên thành tâm, trì niệm Quán Âm, nhờ sức oai thần, bình yên vô sự. O

Lại nếu có người, sắp bị hãm hại, bằng dao gậy kiếm, thì nên thành tâm, niệm danh Bồ tát, do đó dao gậy, liền biến thành không, và được cứu thoát. Nếu bị các loài, La sát Dạ xoa, làm hại thân này, hãy niệm Quán Âm, nhờ sức oai thần, quỷ dữ bỏ đi.

Lại nếu có người, bị tù bị tội, xiềng xích gông cùm, khổ đau trói buộc, khắp cả toàn thân, nhờ niệm Quán Âm, thoát khỏi tù đày, dứt lìa oan nghiệt.

Lại nếu có người, mang nhiều châu báu, bị cướp tấn công, thì nên thành tâm, niệm danh Bồ tát, nhờ sức oai thần, bọn cướp khiếp sợ, không dám hãm hại.

Này Vô Tận Ý! Bồ tát Quán Âm, có sức oai thần, nhiệm mầu như thế, công đức sâu dày, không thể nghĩ bàn, rộng độ chúng sinh. Vì thế, các ông nên thường, niệm danh Bồ tát, một lòng tinh chuyên.

Nếu có chúng sinh, tham lam ích kỷ, giận hờn ngu si, phải thường cung kính, niệm danh Bồ tát, thì tham sân si, thảy đều tan biến.

Lại nếu có người, cầu xin con trai, thì nên thành tâm, niệm danh Bồ tát, nhờ sức oai thần, liền sinh con trai, phước đức đầy đủ, trí tuệ hơn người.

Lại nếu có người, muốn cầu con gái, thì nên thành tâm, niệm danh Bồ tát, nhờ sức oai thần, hạ sinh thục nữ, xinh đẹp kiều diễm, thì được nhiều người, yêu thích mến thương.

Thần lực Quán Âm, nhiệm mầu như thế. Ta khuyên mọi người, cung kính đảnh lễ, niệm danh Bồ tát, tán thán thọ trì, để được lợi lạc, khắp cả chúng sinh.

Sau khi nghe xong, ngài Vô Tận Ý, liền hỏi Phật rằng: Bồ tát Quán Âm, phát tâm vào đời, cứu độ chúng sinh, bằng phương tiện gì, giúp cho muôn loài, thảy đều tỏ ngộ?

Này Vô Tận Ý! Nếu có chúng sinh, thích dùng thân Phật, để được độ thoát, chứng nên quả giác, thì Quán Thế Âm, thị hiện thân Phật, vì họ thuyết pháp.

Tương tự như thế, tùy theo sở thích, của các chúng sinh, Bồ tát Quán Âm, ứng hiện nhiều thân, như thân Thanh Văn, thân Bích Chi Phật, hoặc Trời Đế Thích, hoặc Trời Phạm Vương, thân Tự Tại Thiên, đại Tự Tại Thiên, Trời đại tướng quân, hoặc Tỳ Sa Môn, tiểu vương trưởng giả, vua quan cư sĩ, hoặc Bà la môn, tín nữ thiện nam, hoặc làm Tăng Ni, hoặc thân công chúa, nữ hoàng tôn quý, đồng nam đồng nữ, hoặc ứng hiện thân: Trời, Rồng, Dạ xoa, hoặc Càn thát bà, hoặc A tu la, hoặc Câu lâu la, hoặc Khẩn na la, Ma hầu na già, thần Chấp Kim Cang, cả ba mươi ba, ứng thân sai khác, giúp cho mọi người, an vui giải thoát, thì Quán Thế Âm, sẵn sàng hóa thân, không chút quản ngại. O

Này Vô Tận Ý! Bồ tát Quán Âm, ứng hiện nhiều thân, cứu độ chúng sinh, khắp cả thế gian, không thể nghĩ bàn. Vì thế các ông, hãy nên một lòng, tán thán cúng dường, Bồ tát Quán Âm. O

Này Vô Tận Ý! Thí không sợ hãi, trong chốn trần gian, cứu khổ chúng sinh, tai qua nạn khỏi, chính là nguyện lớn, Bồ tát Quán Âm, nên cõi Ta Bà, thảy đều gọi ngài, là Quán Tự Tại. O

Sau khi nghe xong, ngài Vô Tận Ý, xin thưa đức Phật, cho con cúng dường, Bồ tát Quán Âm. Nói xong ngài đem, chuỗi ngọc như ý, tặng làm pháp thí, giá trị ngàn vàng, cung kính cúng dường, Bồ tát Quán Âm. Bồ tát Quán Âm, không dám chịu nhận, chuỗi ngọc như ý. Phật liền dạy rõ, về pháp cúng dường, khuyên Quán Thế Âm, hãy vì bốn chúng, tám bộ trời rồng, và Vô Tận Ý, nhận chuỗi pháp thí, lợi ích trời người.

Phật vừa dứt lời, Bồ tát Quán Âm, vui vẻ đón nhận, chia làm hai phần, một phần dâng cúng, đức Phật Thích ca, còn lại phần kia, cúng tháp Đa Bảo. O

Bấy giờ trong hội, có vị Bồ tát, tên là Trì Địa, chấp tay thưa Phật: Bạch đức Thế tôn, nếu có chúng sinh, nghe được Kinh này, cũng như công đức, ứng hiện các thân, tùy duyên giáo hóa, của ngài Quán Âm, thì phước người ấy, vô lượng vô biên. O

Khi nghe Phật nói, hạnh nguyện Quán Âm, tám mươi bốn ngàn, các loại chúng sinh, thảy đều phát tâm, Vô Thượng Chánh Giác.

Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ tát. (3 lần) OOO

Pháp tu Quan Âm, phương pháp bí truyền của Mật Tông Tây Tạng

Hạnh nguyên và sám hối Quan Thế Âm

 KỆ TÁN QUAN ÂM

Cành dương liễu nước tịnh nhiệm mầu,

Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau.

Chư thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh,

Nhân thế vui tươi cảnh an nhàn.

Cam lồ rưới khắp trần gian,

Não phiền dứt sạch, sen vàng nở hoa. OOO

 

TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

Khi Bồ tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy 5 Uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ-tưởng-hành-thức cũng lại như thế.

Này Xá Lợi Phất! Tướng không của các pháp không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “không” không có sắc-thọ-tưởng-hành-thức. Không có mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý, không có sắc-thinh-hương-vị-xúc-pháp, không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới, không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già-chết cũng không có hết già-chết, không có khổ-tập-diệt-đạo, không có trí huệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ chân thật không dối. Vì vậy, nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: Yết đế, yết đế, Ba La yết đế, Ba La tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha”. (3 lần) OOO

MƯỜI HAI NGUYỆN LỚN

Một nguyền khi hành Bồ tát đạo,

Danh hiệu tôi Tự Tại Quán Âm.

Sáu căn thanh tịnh viên thông,

Chỗ nào khốn khổ liền tìm đến nơi.

 

Hai nguyền không sợ gian nan,

Vớt người chìm đắm biển sông lâu dài.

 

Ba nguyền ứng hiện Ta Bà,

U minh, đau khổ mau mau giải trừ.

 

Bốn nguyền ma quỷ yêu tinh,

Hãy mau thức tỉnh hồi quy Phật Đà.

 

Năm nguyền dương liễu Tịnh bình,

Cam lồ rưới mát, nhân thiên an lành.

 

Sáu nguyền bình đẳng xót thương,

Không còn phân biệt thân sơ mọi loài.

 

Bảy nguyền dứt khổ ba đường,

Chúng sinh thoát nạn, không còn trầm luân.

 

Tám nguyền cứu khổ tội tù,

Chúng sinh vui vẻ, an nhiên thanh nhàn.

 

Chín nguyền cứu khổ thế nhân,

Thảy đều thể nhập, Niết Bàn vô sinh.

 

Mười nguyền hỗ trợ Tây Phương,

Muốn cho tất cả biết đường về Tây.

 

Mười một nguyền Di Đà thọ ký,

Cảnh Tây Phương tuổi thọ lâu dài,

Chúng sinh muốn sống an lành,

Niệm danh Bồ tát, Tây Phương mau về.

 

Mười hai nguyền tinh tấn tu hành,

Dù sắc thân lao khổ trăm bề,

Thành tâm nỗ lực không ngừng,

Mười hai nguyện lớn độ sinh đời đời. OOO

 

KỆ SÁM HỐI

 Con đã gây ra bao lầm lỗi

Khi nói, khi làm, khi tư duy.

Tham lam, hờn giận và ngu si,

Nay con cúi đầu xin sám hối.

Một lòng con cầu Phật chứng tri,

Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới,

Nguyện sống đêm ngày trong tỉnh giác,

Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.

Cúi xin các Phật Thế tôn

Nhủ lòng thương xót chúng sinh mê mờ.

Hoặc tội ác tự tay tạo tác,

Hoặc xúi bảo kẻ khác từng làm,

Hoặc thấy việc ác không can,

Lại còn hoan hỷ sinh tâm đồng tình.

Những tội ác tự mình trộm cướp

Của chùa chiền, bảo tháp, chư Tăng.

Tự tay mình lấy giả lầm,

Hoặc xui người lấy mừng vui trong lòng.

Hoặc tự tay gây tạo tham tàn,

Làm mười điều ác lại coi thường.

Hoặc dùng thế lực ép oan,

Đều sa địa ngục A-tỳ đáng khinh.

Làm quỷ đói, súc sinh đau khổ,

Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi.

Làm loài hèn hạ nhất đời,

Nếu được làm người làm người thấp kém.

Nay con nguyện thật thà sám hối

Biết bao điều tội lỗi xưa nay.

Cúi xin chư Phật chứng minh,

Xót thương cho nỗi khốn cùng của con.

Xin chư Phật rủ lòng thương xót,

Nay con xin quỳ trước Phật đà

Phát tâm thệ nguyện thật thà

Đời đời kiếp kiếp trồng gieo căn lành.

Xin phát nguyện làm lành lánh dữ

Kể từ đây muôn kiếp không thôi.

Con nhất tâm nguyện sống đời lành,

Đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo,

Lên thuyền Từ vượt qua biển khổ,

Cầm đuốc tuệ ra khỏi rừng mê,

Thân-miệng-ý luôn luôn trong sạch,

Đi-đứng-nằm-ngồi trong tỉnh giác.

Lạy Phật tổ soi đường chỉ lối,

Hôm nay đây khẩn thiết thề nguyền,

Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm,

Không còn vương vấn chuyện xưa nay,

Nam mô cầu sám hối Bồ tát ma ha tát.

Hạnh nguyên và sám hối Quan Thế Âm 4

Bồ Tát Quan Thế Âm bao giờ cũng ở sẵn trong tâm ta

CHÚNG CON TỤNG TAM QUY VÀ VÂNG GIỮ NĂM ĐIỀU ĐẠO ĐỨC.

TỤNG TAM QUY Y

Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (3 lần)

Quy y Phật chúng con nguyện suốt đời tôn trọng, kính thờ, tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con. Quy y Phật rồi chúng con không tu theo trời, thần, quỷ vật.

Quy y Pháp chúng con nguyện suốt đời tôn trọng, học hỏi và tu theo lời dạy của Phật. Quy y Pháp rồi chúng con không tu theo ngoại đạo, tà giáo.

Quy y Tăng chúng con nguyện suốt đời tôn trọng tu theo Tăng sĩ hướng dẫn đúng theo Chánh pháp Như Lai. Quy y Tăng rồi chúng con không si mê làm thân với nhóm dữ, bạn ác.

TỤNG NGŨ GIỚI

Con nguyền từ bỏ sát sanh,

Tôn trọng sự sống, rải ban tâm lành.

Thương yêu người, vật, môi sinh

Cho đời hạnh phúc, muôn loài an vui.

 

Con nguyền từ bỏ trộm gian,

Mánh mung cướp của, tham lam xin chừa.

Sống chân thật, chẳng lọc lừa

Cho tròn nhân nghĩa, cho vừa nhân sinh.

 

Con nguyền từ bỏ ngoại tình,

Một chồng một vợ tấm lòng trinh nguyên.

Thương yêu, tôn trọng, cảm thông,

Ngọt bùi chia sẻ, thủy chung trọn đời.

 

Con nguyền từ bỏ nói sai,

Bớt lời chửi tục, móc moi hai đầu.

Nói như Chánh pháp cao sâu,

Im như bậc Thánh nhiệm mầu thấy-nghe.

 

Con nguyền từ bỏ rượu chè,

Say sưa nghiện ngập, thân mê trí mờ.

Để không bệnh hoạn thẫn thờ,

Để cho tâm trí lặng lờ, sáng trong.

Từ nay con nguyện với lòng

Giữ gìn năm giới, quyết không phạm lầm.

Để cho con sống thanh cao,

Để đời an lạc, dạt dào tình thương.

 

KINH HÀNH NIỆM DANH HIỆU BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM. (Hoặc ngồi tại chỗ niệm)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. (108 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. (3 lần)

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. (3 lần)

Nam mô đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát. (3 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát. (3 lần )

Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ tát. (3 lần)

 

SÁM MƯỜI NGUYỆN

Một nguyền kính lễ Như Lai.

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.

Ba nguyền tu phước cúng dường.

Bốn nguyền sám hối tiêu tan nghiệp trần.

Năm nguyền vui vẻ an lành.

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người.

Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời.

Tám nguyền học Phật sáng ngời tâm linh.

Chín nguyền hằng thuận chúng sinh.

Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.

 

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Sám hối công đức khôn tính kể,

Thắng phước vô biên đồng hướng về.

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,

Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,

Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ,

Đời đời thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện đem công đức tu hành này

Chan rải mười phương khắp tất cả

Con và cha mẹ, ông bà

Chúng sinh giác ngộ, cõi đời an vui.

 

PHỤC NGUYỆN

Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.

Nam mô Phật bổn sư Thích ca Mâu Ni tác đại chứng minh.

Nam mô Thánh đức Bồ tát Quán Thế Âm tác đại chứng minh.

Cửa Thiền thường nghiêm tịnh,

Toàn chúng mãi thuận hòa.

Phật huệ chiếu sáng ngời,

Mưa pháp hằng nhuần gội.

Phật tử lòng tin sâu,

Ruộng phước càng tăng trưởng.

Chúng sinh sống an lạc,

Vui hưởng cảnh thái bình.

Nơi nơi dứt đao binh,

Mỗi mỗi đều thành Phật.

Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

 

ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

 Con xin nương tựa Phật,

Bậc phước trí vẹn toàn.

Cầu tất cả chúng sinh

Giác ngộ, phát tâm lành. (1 lạy)

 

Con xin nương tưa Pháp,

Nguồn tuệ giác Từ bi.

Cầu tất cả chúng sinh

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 lạy)

 

Con xin nương tựa Tăng,

Đoàn thể sống an vui.

Cầu tất cả chúng sinh

Hòa hợp, thương mến nhau. (1 lạy)

 

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức tu hành này

Chan rải mười phương khắp tất cả

Con và cha mẹ, ông bà

Chúng sinh giác ngộ, cõi đời an vui.

 

SÁM HỐI LẠY HỒNG DANH PHẬT VÀ BỒ TÁT

Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.

Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.

Nam mô Thánh đức đại từ đại bi Bồ Tát Quán Thế Âm tác đại chứng minh.

 

NGUYỆN HƯƠNG

Hương giới, hương định, cùng huệ hương,

Hương giải thoát, giải thoát tri kiến,

Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới,

Cúng dường Tam bảo khắp mười phương.

Nam mô Bồ tát hương cúng dường. (3 lần)

Hạnh nguyên và sám hối Quan Thế Âm 5

Hôm nay là ngày ... tháng … năm …, tất cả đệ tử chúng con đồng tâm quỳ trước Phật đài (hoặc Thánh đức Bồ Tát Quán Thế Âm) tác lễ sám hối lạy hồng danh Bồ tát Quán Thế Âm. Ngưỡng mong Tam bảo thường ở mười phương quang giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành của chúng con, khiến chúng con oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin Tam bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.

Thứ nguyện cầu siêu cho các hương linh, vong linh, các oan hồn uổng tử được thính Pháp nghe Kinh, được thừa tư công đức, phát tâm tỉnh giác, lìa khổ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam bảo, tin cõi Phật an vui.

Khắp nguyện kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. 

Chúng ta ứng dụng phương pháp sám hối lạy hồng danh Phật và Bồ tát nhằm mục đích thấy được lỗi lầm của mình từ vô thủy kiếp đến nay, do cố ý hay vô tình đã tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện tại, làm cho người và vật chịu nhiều đau khổ. Do chúng ta thấy biết sai lầm nên si mê, chấp ngã, chiếm hữu; chính vì vậy làm cái gì cũng muốn bóc lột, vơ vét về cho mình thật nhiều, mặc kệ mọi người bất hạnh, khổ đau.

Chúng ta chí tâm, chí thành sám hối để biết rõ cách thức ngăn ngừa tội lỗi không cho chúng tái phạm, trong hiện đời không gây tạo thêm nghiệp xấu ác nữa mà hay làm các việc thiện lành tốt đẹp để giúp đỡ mọi người sống an vui, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.

Sám hối để chúng ta chuyển hóa các nghiệp không được tốt đẹp như nghèo, dốt, bệnh, xấu. Có ai muốn mình nghèo đâu, sao mà cái nghèo cứ đeo đẳng mãi, thôi thì ta bán quách cái nghèo đi để được hưởng lấy sự giàu sang, sung sướng. Có một bà già nghèo khổ suốt 80 năm gặp được Bồ tát chỉ cách bán đi cái nghèo, nhờ thành tâm cung kính cúng dường một bát nước sông mà sau này bà chết đi và được tái sinh làm một Thiên nữ muốn gì được đó.

Cũng tương tự như thế, muốn không ngu dốt thì phải học hỏi, quán chiếu soi sáng và tu tập; muốn không bệnh khổ và chết yểu thì không nên giết hại làm khổ người và vật; muốn có dung sắc đẹp đẽ, hình dáng trang nghiêm thì không nên nóng giận, phiền muộn quá mức.

Chúng ta sám hối lạy Phật, Bồ tát để làm sao chuyển hóa nghèo khổ, khó khăn, thiếu thốn thành giàu sang, sung sướng, đầy đủ, dư dã; chuyển ngu mê, tối tăm thành sáng suốt, thanh tịnh, trí tuệ và từ bi; chuyển bệnh hoạn, đau yếu thành khỏe mạnh, sống lâu dài; chuyển xấu xí, bất hạnh thành đẹp đẽ, trang nghiêm.

Sám hối lạy Phật, Bồ tát là một nghệ thuật thẩm mỹ làm cho thân tâm ta được thay hình đổi dạng nhờ ngăn dừng nghiệp xấu ác của quá khứ, luôn ý thức làm mới lại chính mình nhờ những việc làm tốt đạo, đẹp đời, có ích cho người trong hiện tại; vừa là một phương pháp rèn luyện thân thể hoàn chỉnh với tinh thần nhiếp niệm, nhiếp tâm điều hòa; nhờ vậy cơ thể được vận động theo chiều thông suốt làm cho thân tâm nhất như, trở về một thể tính sáng suốt, nhiệm mầu. Do đó, chúng ta cảm thấy an lạc, nhẹ nhàng sau khi sám hối lạy Phật, Bồ tát; nhờ vậy căn lành thêm tăng trưởng, cá nhân luôn lạc quan yêu đời, sống hiểu biết và yêu thương hơn nên gia đình trên thuận dưới hòa, xã hội giảm bớt si mê lầm lạc, thế giới cùng nhau chung hưởng an vui, thái bình.

Nam mô cầu sám hối Bồ tát ma ha tát. OO

(Vô chuông mõ)

TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh,

Đại hỷ đại xả cứu muôn loài,

Tướng đẹp sáng ngời cùng trang nghiêm,

Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

- Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy xong chủ lễ đọc)

Một lạy này chúng con tưởng nhớ công ơn cao cả của chư Phật vô lượng vô biên, nguyện cầu chư Phật luôn có mặt ở đời để hướng dẫn và dìu dắt chúng con vượt qua cạm bẫy cuộc đời, được thành tựu đạo quả giác ngộ và giải thoát.

Người Phật tử tu theo hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm lạy sám hối hồng danh Bồ tát cầu sự gia hộ của ngài để chúng ta có thêm nghị lực và đủ niềm tin trong cuộc sống nhằm chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an vui, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.

Đầu tiên, chúng ta phải chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ chư Phật khắp mười phương cầu sự gia hộ của các đấng đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi. Nhờ sự ra đời của chư Phật mà chúng ta biết được điều hay lẽ phải trong cuộc sống, biết được đạo lý làm người để sống có nhân cách đạo đức tốt và dấn thân làm việc không biết mệt mỏi, không biết nhàm chán vì lợi ích của tất cả chúng sinh.

Cho nên, chúng ta cung kính đảnh lễ chư Phật để tỏ lòng biết ơn các Ngài đã chỉ cho ta biết được con đường hướng thượng tốt đẹp, trọn vẹn để chuyển hóa si mê, tối tăm, mờ mịt thành trong sáng, thanh tịnh; chuyển hóa phiền muộn, khổ đau thành an vui, hạnh phúc và trí tuệ từ bi. Do đó, mọi người sống với nhau có hiểu biết và yêu thương, cảm thông và tha thứ với tinh thần vô ngã, vị tha; nhờ vậy chúng ta thoát khỏi mê lầm từ muôn kiếp.

- Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương.

Một lạy này chúng con xin nguyện cầu lời dạy chân chánh của chư Phật luôn hiện tiền ở thế gian để giúp mọi người ý thức được sự sống của chúng ta là phải “tương thân, tương trợ, nương nhờ lẫn nhau.” Chính vì nguyên lý tương quan, tương duyên này mà chúng ta phải có trách nhiệm, bổn phận đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần từ-bi-hỷ-xả và tấm lòng vô ngã, vị tha.

Chánh pháp là lời dạy vàng ngọc quý báu của chư Phật giúp chúng ta hiểu biết chân lý cuộc đời chính là nền tảng nhân quả, hay nói cho đủ là nhân-duyên-quả, gieo nhân gặt quả. Mình làm lành được hưởng phước báu trời người, giàu sang sung sướng, phúc lạc vô biên. Mình làm ác chịu quả bất hạnh, khổ đau, đọa ba đường dữ địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Do đó, chúng ta có thể biết rõ cội nguồn của an vui và hạnh phúc.

Người con Phật luôn ý thức được khổ đau do sự giết hại, trộm cướp, lường gạt, làm điều phi pháp, tà dâm, nói dối và uống rượu say sưa, dùng các chất kích thích như xì ke, ma túy hại mình và người nên quyết tâm nói không với các điều xấu ác và cố gắng làm lành, làm tốt với tinh thần sáng suốt, trí tuệ từ bi. Nhờ vậy con người được nâng cao trình độ hiểu biết, đất nước giảm bớt tệ nạn xã hội, cá nhân được tăng trưởng phước báu, gia đình trên thuận dưới hòa và nhân loại sẽ sống trong bình an, hạnh phúc.

- Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương.

Một lạy này chúng con xin nguyện cầu tất cả chư hiền thánh Tăng luôn có mặt ở đời để dìu dắt và hướng dẫn cho chúng con sống được an vui, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.

Phật đã nhập Niết Bàn, chỉ còn để lại lời dạy vàng ngọc của Ngài, chư Tăng Ni cùng các bậc hiền Thánh nối tiếp theo con đường của Phật để vừa học, vừa tu, vừa hướng dẫn cho tất cả những ai quyết chí đi theo con đường hướng thượng, trên cầu thành Phật dưới cứu độ chúng sinh. Con đường này do chính mình quyết định tốt xấu, nên hư, thành bại trong cuộc đời đều do mình tạo lấy. Mình làm lành được hưởng phước, mình làm ác chịu khổ đau, không ai có quyền ban phước giáng hoạ.

Chúng ta cung kính đảnh lễ tất cả Tăng bậc hiền Thánh để được học hỏi lời Phật dạy qua sự hướng dẫn của chư Tăng ni. Chúng ta cố gắng ứng dụng tu tập vào trong đời sống hằng ngày để chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an vui, hạnh phúc và sẵn sàng chia vui, sớt khổ với tất cả mọi người bằng trái tim thương yêu và hiểu biết.

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô hiện tại Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Một lạy này chúng con cung kính tưởng nhớ công ơn giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni trong hiện đời, nhờ vậy chúng con biết được đạo lý làm người nên luôn sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người giống như tất cả mỗi người chúng ta. Ngài cũng từ một con người phàm phu được sinh ra từ cha mẹ, nhưng Ngài ý thức được sự khổ đau do con người chấp ngã và chiếm hữu để tranh giành quyền lợi cho riêng mình mà bị bất an, gia đình bất hòa, xã hội loạn lạc, thế giới khổ đau. Vì tham riêng cho bản thân mình, gia đình mình, đất nước mình nên con người đấu tranh, giết hại lẫn nhau để bảo tồn sự sống. Đức Phật thấy rõ sự tác hại của nó nên Ngài từ bỏ tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền uy thế lực, vợ đẹp con ngoan, ăn ngon ngủ kỹ để ra đi tìm chân lý sống cho nhân loại. Ngài đã tìm ra nguyên nhân và cách thức để giúp con người vượt qua cạm bẫy cuộc đời, nhờ đó mà ngày nay chúng ta biết được đạo lý làm người để luôn sống có ích cho mình, cho gia đình và xã hội.

Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tưởng nhớ đến công ơn của Ngài mà cố gắng bắt chước học và làm theo với tinh thần tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Nghĩa là sau khi mình giác ngộ rồi thì tìm cách hướng dẫn, giúp đỡ mọi người cho đến khi thành tựu Phật đạo viên mãn mới thôi.

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô quá khứ Phật A Di Đà.

Một lạy này chúng con cung kính nguyện cầu Phật A Di Đà vì cõi Ta bà khổ mà phát đại thệ nguyện tiếp dẫn tất cả chúng sinh về cõi Cực Lạc.

Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ Phật A Di Đà vì Ngài có vô lượng trí tuệ từ bi nên gọi là Vô Lượng Quang. Mỗi hành giả nhờ nhiếp tâm niệm Phật, quán chiếu, Thiền định mà đạt đến nhất tâm bất loạn; do đó thông suốt hết ba cõi nên không còn bị sinh tử, luân hồi chi phối, nhờ vậy mà không còn giới hạn ở tuổi thọ nên gọi là Vô Lượng Thọ.

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tương lai hạ sinh Phật Di Lặc Tôn.

Một lạy này chúng con cung kính nguyện cầu Phật Di Lặc ra đời khi thế gian không còn ai là người tốt nữa, nhân loại chỉ sống trong chiến tranh binh đao, tàn sát giết hại lẫn nhau không thương tiếc vì mưu cầu lợi ích cá nhân.

Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính tương lai hạ sinh Phật Di Lặc vì theo nguyên lý vô thường của bầu vũ trụ bao la thì trái đất cũng bị thay đổi theo thời gian, cuối cùng vẫn phải thành-trụ-hoại-không. Sau khi Tam bảo đã bị mai một, không còn ai biết đến Phật pháp nữa, lúc này đức Phật Di Lặc ra đời để tiếp tục cứu độ chúng sinh. Cho nên, chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính cầu sự ra đời của Ngài để giúp ích cho tất cả chúng sinh thoát khỏi phiền muộn, khổ đau và luôn được an vui, hạnh phúc.

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tổ sư Đại Ca Diếp.

Một lạy này chúng con cung kính tưởng nhớ tổ sư Đại Ca Diếp, người đã có công lao to lớn chủ trì kiết tập trùng tụng lại lời Phật dạy để hàng hậu học chúng ta biết được đạo lý làm người, đạo lý giác ngộ và giải thoát mà tu hành chuyển hóa tham lam, sân hận, si mê thành thanh tịnh, sáng suốt, trí tuệ và từ bi.

Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ tổ sư Đại Ca Diếp vì ngài là vị Tổ được kế thừa sự nghiệp đức Phật, là nhà mô phạm đạo đức, gương mẫu, khổ hạnh bậc nhất, sống đơn giản với tiêu chí ít muốn biết đủ, biết sống hài hòa và bằng lòng với hiện tại. Suốt cuộc đời hoằng hóa độ sinh, ngài luôn khiêm hạ thấp mình đối với người trên kẻ dưới, ngài đã có công chủ trì kết tập kinh điển lần thứ nhất tại núi Kỳ Xà Quật với 500 vị A la hán chứng minh, do vua A Xà Thế hỗ trợ và bảo trì.

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tổ sư A Nan.

Một lạy này chúng con cung kính tưởng nhớ công ơn tổ sư A Nan, người đã có công đọc lại lời Phật dạy, nhờ đó chúng ta biết được giáo pháp chân chánh để ứng dụng, hành trì.

Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ tổ sư A Nan vì nhờ có ngài trùng tuyên lại lời Phật dạy mà ngày nay chúng ta biết được phương pháp tu hành để chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an vui, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô các bậc tiền nhân tổ tiên, ông bà, cha mẹ nhiều đời.

Một lạy này chúng con cung kính tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân, ông bà, cha mẹ, tổ tiên đã lao công nhọc sức sinh thành, dưỡng dục, nuôi nấng, dạy dỗ giúp ta nên người.

Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ các bậc tiền nhân, tổ tiên, ông bà, cha mẹ nhiều đời vì nhờ có các ngài đi trước hy sinh, chịu khó, chịu khổ khai hoang làm ruộng, trồng trọt hoa màu để có lương thực nuôi sống chúng ta. Nhờ có mẹ sinh, cha nuôi dưỡng, công lao khổ nhọc nuôi ta khôn lớn trưởng thành nên chúng ta cần phải hết lòng hiếu kính với cha mẹ, ông bà, tổ tiên để tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô đại từ đại bi Bồ tát Văn Thù Sư Lợi.

Một lạy này chúng con cung kính tưởng nhớ Bồ tát Văn Thù Sư Lợi đã nhắc nhở chúng con ai cũng có trí tuệ sáng suốt sẵn có của chính mình, vì mãi mê chạy theo cuộc sống tiền tài, sắc đẹp, địa vị, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ nên chúng con quên mất tánh biết hằng sáng suốt, thanh tịnh của mình.

Chúng ta chí tâm, chí thành, đảnh lễ Bồ tát Văn Thù Sư Lợi vì nhờ có ngài khai phát trí tuệ sáng suốt cho vô lượng chúng sinh. Bồ tát Văn Thù và Bồ tát Phổ Hiền là hai vị sứ giả đi theo phụ tá đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong hiện đời. Bồ tát Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ sáng suốt, thanh tịnh của mỗi người. Bồ tát Phổ Hiền là tượng trưng cho công hạnh độ sinh, từ-bi-hỷ-xả giúp mọi người vượt qua cạm bẫy cuộc đời để vươn lên làm mới lại chính mình, làm mới lại cuộc đời và sống an vui, hạnh phúc trên tinh thần tương thân tương trợ, đùm bọc thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô đại từ đại bi Bồ tát đại hạnh Phổ Hiền.

Một lạy này chúng con cung kính tưởng nhớ Bồ tát Phổ Hiền vì nhờ có ngài phát đại thệ nguyện mạnh mẽ dấn thân đi vào đời để cứu vớt chúng sinh vượt qua biển khổ sông mê.

Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ Bồ tát Phổ Hiền vì nhờ có ngài chịu khổ dấn thân cùng sống vì mọi người, cùng đồng hành, cùng gánh vác, cùng sẻ chia, cùng an ủi, cùng giúp đỡ, cùng hy sinh và cùng chia vui sớt khổ. Bồ tát Phổ Hiền có một tâm nguyện hết sức dễ thương, ngài đến thế gian này để ngăn chặn ma quân ngũ dục và bảo vệ người tu hành chân chánh.

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô đại từ đại bi Bồ tát Đại Thế Chí.

Một lạy này chúng con cung kính đảnh lễ Bồ tát Đại Thế Chí, ngài là người đã can đảm, dũng mãnh phát tâm đi vào đời để cứu độ chúng sinh. Bồ tát Đại Thế Chí và Bồ tát Quán Thế Âm là hai vị Bồ tát đi theo phụ tá đức Phật A Di Đà.

Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ Bồ tát Đại Thế Chí vì nhờ có ngài hy sinh, chịu khó, chịu khổ dấn thân đi vào đời cứu khổ thế nhân. Nhưng chúng sinh cõi Ta Bà này cang cường ương ngạnh, khó điều phục nên muốn vào đời giúp nhân loại vượt qua si mê, lầm lạc thì chúng ta phải phát tâm đại dũng mãnh, đại tinh tấn, đại nhẫn nhịn, đại trí huệ từ bi rộng lớn; như thế mới đủ khả năng và sức chịu đựng lâu dài mà hướng dẫn, giáo hóa chúng sinh trong cõi Ta bà vui ít, khổ nhiều.

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô đại từ đại bi Bồ tát Quán Thế Âm. (100 lạy hoặc tùy theo nguyện lực của mỗi người mà lạy nhiều hay ít tùy ý)

Một lạy này chúng con cung kính tưởng nhớ công ơn Bồ tát Quán Thế Âm vì sự nghiệp sống còn của tất cả chúng sinh mà sẵn sàng chia vui, sớt khổ bình đẳng với mọi người không phân biệt người thân hay kẻ thù.

Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ Thánh đức Bồ Tát Quán Thế Âm vì công hạnh của ngài không thể nghĩ bàn. Ngài đã thành Phật từ vô số kiếp, nhưng vì thương chúng sinh còn mãi chìm đắm trong biển khổ, sông mê nên phát tâm đi vào đời để cứu độ chúng sinh không biết mệt mỏi, nhàm chán. Sở dĩ Bồ tát được mang danh hiệu là Quán Thế Âm là vì ngài luôn đem niềm vui đến cho tất cả chúng sinh và sẵn sàng chia sẻ nỗi khổ, niềm đau đến với muôn loài như thiên tai, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất, bị yêu tinh ma mị hãm hại, bị giam cầm tù tội, cho đến nạn trộm cướp và vua quan chiếm đoạt.

Hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm xứng đáng cho chúng ta học hỏi và bắt chước noi theo, vì ngài dấn thân đi vào đời để cùng đồng hành, cùng làm việc, cùng đóng góp, cùng gánh vác và cùng chia vui sớt khổ với tất cả chúng sinh. Bồ tát Quán Thế Âm lúc nào cũng ứng hiện 33 thân, vì lợi ích chúng sinh mà chịu nhiều đau khổ, đắng cay nhưng vẫn bền chí nhẫn nhịn, nhường người để tu hành; đến khi công tròn quả đủ ngài tự tại ra đi, khi đó ta mới biết người có tình thương cao cả đó là Bồ tát Quan Âm.

Chúng ta tu và học theo hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm như nhịp cầu nối kết yêu thương, sẻ chia cuộc sống với tinh thần từ bi và trí tuệ với tấm lòng vô ngã, vị tha, không thấy ai là kẻ thù dù người đó đã hại mình. Đây chính là nguyện lực cao cả của Bồ tát Quán Thế Âm, chúng ta cần phải học hỏi và cố gắng bắt chước làm theo.

ĐI KINH HÀNH NIỆM DANH HIỆU BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM. (Hoặc ngồi niệm tại chỗ)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. (18 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. (3 lần)

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. (3 lần)

Nam mô đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát. (3 lần)

Nam mô Địa tạng Vương Bồ tát. (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ tát. (3 lần)

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Lạy Phật công đức khôn tính kể,

Thắng phước vô biên đồng hướng về.

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,

Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,

Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,

Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ,

Đời đời thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện đem công đức tu hành này

Chan rải mười phương khắp tất cả

Con và cha mẹ, ông bà

Chúng sinh giác ngộ, cõi đời an vui.

 

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thánh đức Bồ tát Quán Thế Âm với hạnh nguyện ban vui cứu khổ, ứng thân hóa hiện vào đời, đem tình thương chan rải khắp thế gian, độ muôn loài tai qua nạn khỏi, giúp hết thảy bệnh tật tiêu trừ, để người phúc lộc dồi dào, cùng nhau chung hưởng an vui thái bình.

Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.

Cửa Thiền thường nghiêm tịnh,

Toàn chúng mãi thuận hòa.

Phật huệ chiếu sáng ngời,

Mưa pháp hằng nhuần gội.

Phật tử lòng tin sâu,

Ruộng phước càng tăng trưởng.

Chúng sinh sống an lạc,

Vui hưởng cảnh thái bình.

Nơi nơi dứt đao binh,

Mỗi mỗi đều thành Phật.

Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. OO

 

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

 Con xin nương tựa Phật,

Bậc phước trí viên thành.

Cầu tất cả chúng sinh

Giác ngộ phát tâm lành. (1 lạy)

 

Con xin nương tựa Pháp,

Nguồn tuệ giác từ bi.

Cầu tất cả chúng sinh

Hiểu đạo tỏ nguồn tâm. (1 lạy)

 

Con xin nương tựa Tăng,

Đoàn thể sống an vui.

Cầu tất cả chúng sinh

Hòa hợp thương mến nhau. (1 lạy)

 

 BỐN LỜI NGUYỆN LỚN

 Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ,

Phiền não vô tận thệ nguyện bỏ,

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Người tu theo hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm phải can đảm, dũng mãnh phát tâm thực hành 4 nguyện lớn. 4 nguyện này bao trùm hết tất cả các nguyện của chư Phật.

Điều thứ nhất người tu theo hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm phải kiên cường, bền bỉ độ hết thảy tất cả chúng sinh, thề không thủ ngôi Chánh giác khi thế gian này vẫn còn chúng sinh đau khổ. Muốn được như vậy thì mỗi hành giả phải siêng năng nỗ lực, tinh cần chuyển hóa tham lam-sân giận-si mê thành vô lượng trí tuệ từ bi với tấm lòng vô ngã, vị tha.

Điều thứ hai người tu theo hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm phải phát tâm dũng mãnh bỏ hết các phiền não tham-sân-si có tính cách hại người và vật. Muốn được vậy thì mỗi hành giả phải cố gắng siêng năng, tinh cần học hiểu vô lượng pháp môn Phật dạy để phương tiện giáo hóa chúng sinh không biết mệt mỏi, không biết nhàm chán.

Điều thứ ba người tu theo hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm phải thông suốt hết thảy các pháp môn Phật dạy. Mỗi hành giả khi đã học hiểu rồi thì phải phát tâm tu hành cho đến khi nào thành Phật mới thôi.

Điều thứ tư người tu theo hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm phải dũng mãnh, kiên cường không thủ ngôi Chánh giác để độ tất cả chúng sinh đều được thành Phật.

Nam mô Bồ tát hương cúng dường. (3 lần)

Vị đại sĩ vạn năng: Quan Thế Âm Bồ Tát

THAY LỜI KẾT

Quyển nghi thức Hạnh Nguyện Bồ tát Quán Thế Âm chúng tôi biên soạn chia ra làm ba phần:

- Phần đầu chúng tôi triển khai đọc tụng Kinh hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm để mọi người biết được công hạnh và việc làm của Ngài trong hiện tại mà bắt chước học hỏi và làm theo.

- Phần hai chúng tôi biên soạn nghi thức sám hối và phát nguyện gìn giữ 5 điều đạo đức để mỗi người Phật tử y thức được khổ đau do sự giết hại, trộm cướp, lường gạt, tà dâm, nói dối hại người, uống rượu say sưa, dùng các chất kích thích như xì ke, ma túy để làm khổ mình và hại người. Sám hối để biết được lỗi lầm mình đã gây tạo từ vô thủy kiếp đến nay mà tìm cách ngăn dừng, chuyển hoá không cho chúng tái phạm nữa.

- Phần ba chúng tôi biên soạn nghi thức sám hối lạy hồng danh Phật và Bồ tát, có sự giải thích rõ ràng về các công hạnh của chư Phật, Bồ tát. Lạy hồng danh Phật và Bồ tát là một phương pháp hành trì cao tột giúp thân tâm hóa giải các oan khiên, nghiệp báo nhiều đời càng ngày càng được trong sạch để chúng ta vừa tiêu trừ nghiệp xấu ác cũ, vừa thâm nhập trí tuệ từ bi của Phật và Bồ tát. Nhờ thần lực gia hộ của các Ngài mà chúng ta đủ niềm tin và nghị lực để chuyển hóa các phiền muộn, khổ đau thành an lạc, hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại. Phương pháp lạy Phật, Bồ tát là kết tinh đặc sắc của giáo lý Phật đà nhằm giúp cho người đương thời chuyển hóa các bệnh về thân và tâm, làm cho tinh thần người hành trì luôn được an ổn nhẹ nhàng và vui tươi lành mạnh.

Toàn thân năm vóc cúi rạp mình sát đất khi lạy Phật, Bồ tát là một phương pháp thể dục thẩm mỹ rất nhẹ nhàng, toàn thân cử động đồng đều cùng một lúc nên làm máu huyết trong người lưu thông hài hòa. Cách đơn giản nhất là vừa lạy vừa niệm danh hiệu Bồ tát, hoặc vừa lạy vừa theo dõi hơi thở. Chúng ta lạy một cách chậm rãi, từ tốn, hài hòa; đứng lên niệm “Nam mô Bồ tát Quán Thế Âm” và lạy xuống niệm “Nam mô Bồ tát Quán Thế Âm”; cứ như thế chậm rãi vừa lạy, vừa niệm. Ở đây chúng tôi chủ xướng phương pháp lạy Bồ tát, sau khi lạy xong một lạy chúng tôi có nhắc lại công hạnh của mỗi vị để mọi người biết được mà học hỏi và bắt chước làm theo.

Tùy theo hoàn cảnh chúng ta có thể áp dụng lễ lạy làm sao cho thích hợp với điều kiện của mình. Khi chưa quen chúng ta có thể lạy mỗi ngày ít nhất 30 lạy và tăng dần cho đến 108 lạy, hoặc hơn nữa thì tốt. Chúng ta nên nhớ, hành giả tu theo pháp lạy Bồ tát phải bền chí, kiên trì giữ đều đặn. Việc lễ lạy chúng ta có thể áp dụng bất kỳ chỗ nào cũng được, miễn không gian chỗ đó đủ để ta lạy. Khi lạy hai tay chấp trước ngực, từ từ đưa lên trán rồi đưa trở xuống ngực và lạy xuống sát đất. Đó là sự biểu hiện thân tâm nhất như cung kính lễ. Lúc lạy xuống hai tay, hai chân và trán đều phải chấm đất để tỏ lòng tôn kính, tức 5 phần của thân thể đều được chấm đất. Khi lạy chúng ta cố gắng kết hợp hài hòa, thân cúi xuống, miệng niệm danh hiệu Bồ tát, tai lắng nghe. Mỗi cử chỉ đều khoan thai, từ tốn và cứ như thế đứng lên, quỳ xuống một cách nhẹ nhàng.

Phương pháp lạy Phật, Bồ tát là một phương pháp dễ thực hành và đơn giản mà lại lợi ích thiết thực. Đa số các chùa vào mùa an cư kiết hạ của chư Tăng thường tổ chức cho lạy hồng danh Phật. Hòa thượng Tuyên Hóa khi còn hiện tiền ai muốn phát tâm làm đệ tử Phật Ngài đều cho lạy hồng danh Phật 1000 lạy rồi mới làm lễ quy y, nhờ vậy người con Phật gội rửa thân tâm được trong sạch khi mới vào đạo.

Pháp môn lạy Phật, Bồ tát mang lại lợi ích thiết thực cho cả thân và tâm. Thân thể khỏe mạnh và có khả năng ngăn ngừa các bệnh tật của thời đại. Tinh thần sáng suốt, an lạc và sống an vui, hạnh phúc. Đây là một pháp môn thực tiễn, mầu nhiệm theo tinh thần khoa học hiện đại có sự kết hợp nhuần nhuyễn của nhân quả rõ ràng. Thân chuyển động hài hòa đồng loạt làm cho máu huyết trong cơ thể lưu thông, nuôi dưỡng các tế bào hoạt động, đẩy các độc tố ra ngoài. Miệng niệm danh hiệu Bồ tát, tai lắng nghe từng âm thanh vi diệu của Bồ tát tạo ra sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Ai bây giờ có nhân duyên với Bồ tát Quán Thế Âm xin hãy cùng chúng tôi đồng hành để được kết nối yêu thương và sẻ chia cuộc sống.

Phật Giáo
Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Những pho tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Hoạt động tôn giáo được trở lại tại TP. HCM bảo đảm an toàn phòng dịch

Kiến thức 07:41 09/03/2021

Ngày 8-3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Dương Anh Đức ký phổ biến công văn số 666/UBND-VX cho biết lãnh đạo Thành phố cho các loại hình kinh doanh dịch vụ, lễ nghi tôn giáo, tín ngưỡng được hoạt động trở lại từ ngày 9-3-2021.

Vì bảo vệ đàn chim đuổi con mèo có lỗi không?

Kiến thức 06:58 09/03/2021

Phật tử nên ban bố tình thương của mình cho đồng đẳng. Như thế, thì con vật nào đói khát cũng được Phật tử bố thí cho ăn.

Tinh thần bình đẳng trong Phật giáo

Kiến thức 19:50 08/03/2021

Đức Phật từng dạy rằng: “Cũng như nước biển chỉ có một vị là mặn, đạo của Như Lai cũng có một vị là giải thoát”. Đây chính là cơ sở nền tảng để mỗi cá nhân tự giải thoát khổ đau cho chính mình và cộng đồng, xã hội thực thi lý tưởng xây dựng đời sống hạnh phúc, bình đẳng.

Cáo phó: Hòa thượng Thích Nhựt Đạo viên tịch

Kiến thức 16:53 08/03/2021

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Nhựt Đạo đã thu thần thị tịch vào lúc 4 giờ, ngày 8-3-2021 (nhằm ngày 25-1-Tân Sửu) tại chùa Bửu Linh, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Trụ thế: 78 năm, 56 Hạ lạp.

Từ điển Phật học

Travel Mag